SH5  2013 UK-DX-PSK G6NHU
printable version
(Z) Prev | Next (X)
 Not in master
QSOsCallsignsStations
19A4ZP CM2XK CU7CRA DL1BBO DL8UFO EA5EJ EB3EXX EB5AL F5JQF F5QJ F8AEJ N3ES NC4SB OH2HPX PD0JNG PY5VC R2AF RA1TCJ RA3EK RA3RJH RA3YDJ/3 RA9FHM RC3EPC RC5Z RC9U RK6YD RN3AUR RN4ABD RU3SB RV3SBS RW4LM SP6GBP T6MH UA1WN UA3DSN UA3LSX UA3ON UA3ZC UA9OD UA9XLE/3 UN7FU UR5FOA UR5SAU UR5WCA UR5ZD US3IFV US5IM US8IOU UT5AX UU2JI UX1MW 51
24K6DI EW1AK EW8OO IZ8IFL LY5DK LZ1NJS R2YAA R3IK R3LW RA3TE RA4ADF RA9CNI RD9OA RK4HM RU3ALR RV3DCM RW3GO RW4LMR SP4TBO SQ4HRX UA3ZAY US5IMX UT1PA 23
3RA3PDG RD3ZQ RX6BH UA9MRY/1 UA9TK UR5EUY UT0SE UX1IW YO8SAW 9
Created by SH5 v.2.36 16-01-2013 18:51:59 UTC
Registered to: G6NHU